Kezdőlap

A Társasházak Veszprémi Egyesülete elnökségének beszámolója a 2018 évben végzett tevékenységről.

Kedves Hölgyeim és Uraim,  Tisztelt Társasházakat Képviselők!
 
Az egyesületünk alapszabályában meghatározott célja , hogy a közös képviselőket , tár-sasházkezelőket a munkájuk törvényes ellátásában , a társasházban lakókat a tulajdonosi szemlélet kialakításában segítsük.
A 2017 évi beszámolóban már tájékoztatást adtunk arról, hogy 2018 évben iroda  nem állt rendelkezésünkre. Ideiglenesen a Veszprém Megyei Nyugdíjasok Egyesülete rendelkezésre bocsájtotta   Kossuth Lajos u.10-ben az 504 számú irodát, ahol az elnökségi üléseket meg tud-tuk tartani .
A 2018.évben  is alapszabályunkban és a cselekvési programunkban rögzített célok el-érése volt működésünk meghatározója
 
Az egyesület  elnöksége tevékenységéről a 2018-ben megjelent  5„Tájékoztató”-ban számot adtunk, Az elnökség  tagjai az egymás közötti kapcsolatot személyesen illetve Emailban tartot-ták fenn.
Az elnökség  öt alkalommal tartott  ülést a beszámoló  közgyűlés előkészítése,  a lemondott  elnökségi tagok helyett új tagok  megválasztása előkészítésére jelölő bizottság alakítás, a cse-lekvési terv teljesítése, tájékozatók témái,  a pályázatok, az elnökségi tagok munkája értékelé-se, a költségvetés felhasználása és terve tárgyában.
 
A tagjainkról a TVE  Etikai Szabályzatának  megsértéséről megkeresést  nem kaptunk. A nem tag társasházak egyes közös képviselőiről kaptunk jelzést, de ők nem vonhatók felelősségre.  
 
Változatlanul fontosnak tartottuk  hogy megismerjük a társasházak közös képviselői, tulajdo-nosai véleményét és azt az éve cselekvési tervben érvényesítsük.
A személyesen és telefonon  a tanácsadás lehetőségét  23 társasház tulajdonos illetve közös képviselő vette igénybe
 
A felügyelő bizottságnak egy éve az  elnöke  Lechner András valamennyi elnökségi ülésen részt vett és javaslataival hozzájárult a feladataink megvalósításához.
 
Az  öt  megküldött tájékoztatóban  ismertettük  az aktuális törvényt illetve módosításokat,  a társasházak peres eljárásai szabályait,az adatvédelmi szabályzat elkészítésének szabályait. Minden tagunknak megküldtük az „Adatvédelmi Szabályzat” mintát ami az adott  társasházra aktualizálva költség megtakarítást tett lehetővé.
 
A  dr Bék Ágnes a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete elnöke által Veszprémben  tartott-  a jogszabály változások és teendők 2018-ban, valamint kardinális vál-tozások a társasházi törvényben címmel- előadását propagáltuk tagjainknak. Ott lehetőség volt tapasztalatcserére illetve kérdések feltételére, amire helyben választ is kaptak.
 
A Nemzeti Együttműködési Alap  2018-ben  (NEA-KK-17-SZ ) „Év közös képviselője” díj támogatására a pályázatunkat befogadta a NEA,de támogatást nem kaptunk
 
2018-ben a céljaink elérésében segítséget nyújtott Veszprém MJV önkormányzata a „Civil Keret”-ből. A működésre 30 000 Ft-ot , a Társasházak Bálja résztvevő tagok megvendégelésé-re 50 000 Ft-ot kaptunk ,amiről az elszámolást benyújtottuk a civil referensnek. A támogatá-sok felhasználásáról a jelentésünket határidőre megküldtük.
 
A bálon részt vett Porga Gyula polgármester , aki elismeréssel szólt a közös képviselők sokolda-lú munkájáról. A résztvevők megismerkedtek egymással, tapasztalatokat cseréltek a családias hangulatú találkozón. Megfogalmazódott, hogy  a korábban már hagyományos bált évente rendezzük meg .
 
A közgyűlésünkről a Veszprémi 7 Nap adott tájékoztatást. Tagságunk információ ellátásának a rendszeresen kiadott tájékoztatók, fórumok  mellett fontos eszköze a thve honlapunk, innét letölthetők dokumentumok tagjainknak (cselekvési terv, beszámolók, belépési nyilatkozat, illetve más fontos dokumentumok, amelyek a társasházban élők életét könnyíthetik). A Prog-ramok rovatban aktuális rendezvényeinkről tájékozódhatnak a társasházakban élők.
2018 decemberében a honlapunk (thve.hu ) kezelését szerződéssel átvette Meleg Tamás a  Veszprémi Civil Ház munkatársa. 
A „Társasházi Kisokos”-t  postái úton megküldtük és a közgyűlésen kiosztottuk a tagjainknak amelyben a legfontosabb tudnivalókat, tevékenységeket szedtük egybe a tapasztalatunk alap-ján. A kiadvány a TTOE elnöke és a budapesti közös képviselők közül sokan is nagyon jónak tartják.
 
A TTOE-   elnökségi ülésén megerősítettük javaslatunkat a társasházi törvény ( 43/A és 48(1)§ ) rezsi csökkentésére vonatkozó részének törlését. Sajnos a törvényi rendelkezések a mai napig érvényben vannak, így továbbra is felesleges- nem díjazható- feladatokat adnak a közös képviselőknek.
 
Az egyesületet a Veszprémi Civil Napon az elnökség képviselte .A „Társasházi Kisokos” ki-adványunk és a felújításhoz kivitelező  prospektusai rendelkezésre álltak és  az érdeklődők a helyszínen átvehettek.  Lékó Sándor a halfőző versenyen  sikeresen  vett részt.
 
Veszprém városában egyesületünket egyre többen  ismerik.
A működésünk megítélése , különösen a tulajdonosok részéről jó, ami abból vonható le, hogy problémáikkal azért fordulnak hozzánk mert úgy hallották, hogy egyesületünknél szakszerű választ fognak kapni a kérdéseikre.
 
A tagsági díj fizetési morál évek óta  változatlanul jó.
A tagdíjat fizetőknek köszönhetően tudjuk tájékoztatóinkat kiadni, leveleinket  postázni, a meghívott előadókat díjazni, szaklapot előfizetni, teremdíjat fizetni, a beszámoló taggyűlésen a szerény vendéglátást kifizetni.
Tagdíj fizetés elmaradásából következtetve lemorzsolódás alig van, jelenleg az egyesületnek 53tagdíjat fizető regisztrált tagja van, mintegy 5 200 veszprémi polgárt képviselve.
Változatlanul van olyan, hogy a több társasháznál közös képviseletet ellátó a kezeltnél keve-sebb  társasházzal   lép be az egyesületbe.
 
Hasonlóan a korábbi évekhez.
A gazdasági vezetőnk a tagjaink névjegyzékét a lehetőségeknek megfelelően naprakészen tar-totta. A postázást  ő végezte. Együttműködésével  készítjük el a pályázatok pénzügyi, gazda-sági részét. Időben kifogás nélkül elkészítette a Bírósági Hivatalnak a beszámolónkat és a mér-leget. A készpénz mozgást rendben nyílván tarja.
 
A TVE tisztségviselői tiszteletdíjat nem kaptak, tevékenységüket az egyesület  céljai elérése érdekében, a társasházban lakók  és közös képviselők, társasházkezelők javára társadalmi munkában  végzik.. 
 
A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének (TTOE) tagja az egyesület . To-vábbra is biztosított az országosan fontos információkhoz a hozzájutás. Az elnök  az ismeret 
szerzés reményében a THT és TTO,   szervezetek valamennyi rendezvényen részt vett illetve az ott hallott használható  információkat a tájékoztatókban közreadta.
 
A TVE tagja Veszprémi Civil Kerekasztal (VCK)–nak (tagdíj nincs), amely a civil szféra  kap-csolatainak kiterjesztését  tűzte ki célul. 
 
Változatlan, hogy  az igazán segítségre szoruló közös képviselők továbbra sem jelentek meg  az ingyenes előadásokon. Remélhetőleg a hozzájuk eljutott „Társasházi kisokos”-t segítségül hívják ha problémái adódnak..
 
A  társasházak tulajdonosai fogadóórákon és telefonon a problémáikkal 13-szor kerestek meg. A korábbi évekhez hasonlóan sok tulajdonos az együttélés szabályai megszegőivel szemben keresett jogorvoslatot. Panaszkodtak – többségében a nem tag társasházak - közös képviselők-re akik a társasházi törvény alapvető intézkedéseit sem tartják be. Nem készítenek költségve-téshez szöveges magyarázatott, nem tartanak tényszerű beszámolót a költségvetés felhasználá-sáról, a közgyűléseket nem az előírásoknak megfelelően szervezik, a közgyűlési határozatokat  nem adják ki valamennyi tulajdonosnak,
Van olyan közös képviselő aki az általa kezelt társasházak tulajdonosai tulajdonhányadát nem ismeri.
 
Előfizettünk az Társasház Háztartás című  három havonta megjelenő folyóiratra, melyben ak-tuális témákban tájékozódhatunk  
 
Tartjuk a kapcsolatot a Családsegítő Központtal, hogy segítsük a közös képviselőket abban, hogy megoldást találjanak a közös költség tartozás kiegyenlítésére.
 
A társasházak érdekvédelme  lehetőségeit kihasználja  , de ehhez szükséges a tagjaink akti-vitása is.  A megvalósításának érdekében egyik elnökségi tagunk kiemelt feladata, hogy fo-lyamatosan tájékozódjon az önkormányzatnál  a társasházakat érintő ügyekről, intézkedések-ről. A  „Társasházi kisokos” kiadványunk osztatlan elismerést váltott ki az önkormányzat kép-viselői, a tulajdonosok között és a TTOE elnökénél is.
Az elnökség tagjai képzésére eddig is  és  továbbra is felhasználjuk a  Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület,Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete,  THT szaklap és a Civil Európa Egyesületnek  a civil szervezetek számára meghirdetett a   társashá-zakat , társasház tulajdonosokat , társasház kezelőket érintő programokat, tanfolyamokat.
A rendezvényeinkről tudósítja a város lakosságát a Veszprémi 7 nap hetilap  -ha időben lead-juk a rendezvény meghívóját .
Továbbra sincs az egyesületnek önálló telefonja,  az ügyintézés alapvetően az egyesület veze-tősége telefonjain (térítés nélkül) történik. A NEA támogatással vásárolt laptop és pendrive használata javította az információk tárolása, továbbítása lehetőségét.
Tapasztalataink alapján a közös képviselőktől nem mindig jutnak el a tulajdonosokhoz az in-formációk. Kérjük, hogy találják meg a tulajdonosok tájékoztatásának módját
 
"2018.évi költségvetés felhasználásával kapcsolatosan a közgyűlés időpontjáig észre-vétel nem érkezett.
Az egyesület költségvetése bevételi tervét teljesítettük. A bevételünk kétharmadát  a tagdíjak adják.
Részleteiben
BEVÉTELEK: 48 tag társasház (2109 lakásszám) fizetett tagdíjat : 210.900 Ft
                        6 magánszemély tag                            „       „       :   11.000 Ft
                       1 pártoló tag cég AGAPE BIZT.ALKUSZ KFT     :   15.000 Ft
KIADÁSOK  :
  1.)nyomtatványok,irodaszerek…. tartalmazza az Egyesületünk 20.évfordulójára készített felira-tos tollak árát(melyek tagoknak kiosztásra kerültek)              20.925 Ft
2.Társasházak Bálja rendezvényen vacsora megvendégelés 
    összege  tartalmazza a zenésznek kifizetett díjat                          30.000 Ft
3.TVE honlap karbantartás-decemberi díjat tartalmazza                 5.000 Ft
2019.ÉVI költségvetési TERV
A 2019 évi költségvetési tervet a 2018 évi bevétel és felhasználás adataira alapozva tervezzük. A táblázatosan megadott számadatok a mellékletben.
BEVÉTELEK
A tagdíj bevétel növelése feltétlen szükséges a biztonságos működéshez.
Civil Keret cél támogatás: Társasházak bálja megrendezésére     60.000 Ft
Civil Keret működési támogatásra(posta ktg.,bank ktg.)              40.000 Ft
NEA pályázat-műküdési támogatásra(könyvelési díj,honlap 
karbantartás,előadások szervezése)                                        160.000 Ft
KIADÁSOK
Atapasztalatok gyűjtésére más városokban ismételten tervezünk utazási költséget 
A „Társasházak Bálja”megrendezését a támogatás függvényében rendezzük meg.
 
 
Kérjük, hogy ismeretségi körükben fejtsenek ki propagandát, hogy egyesületünknek  utalják át az adójuk 1%-át ezzel is támogatva az egyesületet a céljai elérésében.
 
Kérem, fogadják el az  elnökség beszámolóját.
Veszprém 2019-03-20
 
Vass Tibor
TVE elnöke
 
 Mellékletek: Megküldve a tagoknak a közgyűlés meghívója, A 2019 évi Cselekvési terv.
 A közgyűlésen átadva a tagoknak:Az Egyesület 2018.évi költségvetés teljesítése,és a 2019.évi  Költségvetési terv .. Beszámoló a 2019 évi tevékenységünkről
..