Kezdőlap

A Társasházak Veszprémi Egyesülete elnökségének beszámolója a 2018 évben végzett tevékenységről.

Kedves Hölgyeim és Uraim,  Tisztelt Társasházakat Képviselők!
 
Az egyesületünk alapszabályában meghatározott célja , hogy a közös képviselőket , tár-sasházkezelőket a munkájuk törvényes  ellátásában , a társasházban lakókat a tulajdonosi szemlélet kialakításában segítsük.
    A 2017 évi beszámolóban már tájékoztatást adtunk arról, hogy 2018 évben iroda  nem állt rendelkezésünkre. Ideiglenesen a Veszprém Megyei Nyugdíjasok Egyesülete rendelkezésre bocsájtotta   Kossuth Lajos u.10-ben az 504 számú irodát, ahol az elnökségi üléseket meg tud-tuk tartani .
 
A 2018.évben  is alapszabályunkban és a cselekvési programunkban rögzített célok el-érése volt működésünk meghatározója
 
Az egyesület  elnöksége tevékenységéről a 2018-ben megjelent  5„Tájékoztató”-ban számot adtunk, Az elnökség  tagjai az egymás közötti kapcsolatot személyesen illetve Emailban tartot-ták fenn.
Az elnökség  öt alkalommal tartott  ülést a beszámoló  közgyűlés előkészítése,  a lemondott  elnökségi tagok helyett új tagok  megválasztása előkészítésére jelölő bizottság alakítás, a cse-lekvési terv teljesítése, tájékozatók témái,  a pályázatok, az elnökségi tagok munkája értékelé-se, a költségvetés felhasználása és terve tárgyában.
 
A tagjainkról a TVE  Etikai Szabályzatának  megsértéséről megkeresést  nem kaptunk. A nem tag társasházak egyes közös képviselőiről kaptunk jelzést, de ők nem vonhatók felelősségre.  
 
Változatlanul fontosnak tartottuk  hogy megismerjük a társasházak közös képviselői, tulajdo-nosai véleményét és azt az éve cselekvési tervben érvényesítsük.
A személyesen és telefonon  a tanácsadás lehetőségét  23 társasház tulajdonos illetve közös képviselő vette igénybe
 
A felügyelő bizottságnak egy éve az  elnöke  Lechner András valamennyi elnökségi ülésen részt vett és javaslataival hozzájárult a feladataink megvalósításához.
 
 Az  öt  megküldött tájékoztatóban  ismertettük  az aktuális törvényt illetve módosításokat,  a társasházak peres eljárásai szabályait,az adatvédelmi szabályzat elkészítésének szabályait. Minden tagunknak megküldtük az „Adatvédelmi Szabályzat” mintát ami az adott  társasházra aktualizálva költség megtakarítást tett lehetővé.
 
  . A  dr Bék Ágnes a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete elnöke által Veszprémben  tartott-  a jogszabály változások és teendők 2018-ban, valamint kardinális vál-tozások a társasházi törvényben címmel- előadását propagáltuk tagjainknak. Ott lehetőség volt tapasztalatcserére illetve kérdések feltételére, amire helyben választ is kaptak.
 
 
 
A Nemzeti Együttműködési Alap  2018-ben  (NEA-KK-17-SZ ) „Év közös képviselője” díj támogatására a pályázatunkat befogadta a NEA,de támogatást nem kaptunk
 
2018-ben a céljaink elérésében segítséget nyújtott Veszprém MJV önkormányzata a „Civil Keret”-ből. A működésre 30 000 Ft-ot , a Társasházak Bálja résztvevő tagok megvendégelésé-re 50 000 Ft-ot kaptunk ,amiről az elszámolást benyújtottuk a civil referensnek. A támogatá-sok felhasználásáról a jelentésünket határidőre megküldtük.
 
A bálon rést vett Porga Gyula polgármester , aki elismeréssel szólt a közös képviselők sokolda-lú munkájáról. A résztvevők megismerkedtek egymással, tapasztalatokat cseréltek a családias hangulatú találkozón. Megfogalmazódott, hogy  a korábban már hagyományos bált évente rendezzük meg .
 
A közgyűlésünkről a Veszprémi 7 Nap adott tájékoztatást.. Tagságunk információ ellátásának a rendszeresen kiadott tájékoztatók, fórumok  mellett fontos eszköze a thve honlapunk, innét letölthetők dokumentumok tagjainknak (cselekvési terv, beszámolók, belépési nyilatkozat, illetve más fontos dokumentumok, amelyek a társasházban élők életét könnyíthetik). A Prog-ramok rovatban aktuális rendezvényeinkről tájékozódhatnak a társasházakban élők.
2018 decemberében a honlapunk (thve.hu ) kezelését szerződéssel átvette Meleg Tamás a  Veszprémi Civil Ház munkatársa. 
A „Társasházi Kisokos”-t  postái úton megküldtük és a közgyűlésen kiosztottuk a tagjainknak amelyben a legfontosabb tudnivalókat, tevékenységeket szedtük egybe a tapasztalatunk alap-ján. A kiadvány a TTOE elnöke és a budapesti közös képviselők közül sokan is nagyon jónak tartják.
 
 A TTOE-   elnökségi ülésén megerősítettük javaslatunkat a társasházi törvény ( 43/A és 48(1)§ ) rezsi csökkentésére vonatkozó részének törlését. Sajnos a törvényi rendelkezések a mai napig érvényben vannak, így továbbra is felesleges- nem díjazható- feladatokat adnak a közös képviselőknek.
 
Az egyesületet a Veszprémi Civil Napon az elnökség képviselte .A „Társasházi Kisokos” ki-adványunk és a felújításhoz kivitelező  prospektusai rendelkezésre álltak és  az érdeklődők a helyszínen átvehettek.  Lékó Sándor a halfőző versenyen  sikeresen  vett részt.
 
Veszprém városában egyesületünket egyre többen  ismerik..
A működésünk megítélése , különösen a tulajdonosok részéről jó, ami abból vonható le, hogy problémáikkal azért fordulnak hozzánk mert úgy hallották, hogy egyesületünknél szakszerű választ fognak kapni a kérdéseikre.
 
A tagsági díj fizetési morál évek óta  változatlanul jó.
A tagdíjat fizetőknek köszönhetően tudjuk tájékoztatóinkat kiadni, leveleinket  postázni, a meghívott előadókat díjazni, szaklapot előfizetni, teremdíjat fizetni, a beszámoló taggyűlésen a szerény vendéglátást kifizetni.
Tagdíj fizetés elmaradásából következtetve lemorzsolódás alig van, jelenleg az egyesületnek 53tagdíjat fizető regisztrált tagja van, mintegy 5 200 veszprémi polgárt képviselve.
Változatlanul van olyan, hogy a több társasháznál közös képviseletet ellátó a kezeltnél keve-sebb  társasházzal   lép be az egyesületbe.
 
Hasonlóan a korábbi évekhez.
A gazdasági vezetőnk a tagjaink névjegyzékét a lehetőségeknek megfelelően naprakészen tar-totta. A postázást  ő végezte. Együttműködésével  készítjük el a pályázatok pénzügyi, gazda-sági részét. Időben kifogás nélkül elkészítette a Bírósági Hivatalnak a beszámolónkat és a mér-leget. A készpénz mozgást rendben nyílván tarja.
 
A TVE tisztségviselői tiszteletdíjat nem kaptak, tevékenységüket az egyesület  céljai elérése érdekében, a társasházban lakók  és közös képviselők, társasházkezelők javára társadalmi munkában  végzik.. 
 
A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének (TTOE) tagja az egyesület . To-vábbra is biztosított az országosan fontos információkhoz a hozzájutás. Az elnök  az ismeret 
szerzés reményében a THT és TTO,   szervezetek valamennyi rendezvényen részt vett illetve az ott hallott használható  információkat a tájékoztatókban közreadta.
 
A TVE tagja Veszprémi Civil Kerekasztal (VCK)–nak (tagdíj nincs), amely a civil szféra  kap-csolatainak kiterjesztését  tűzte ki célul. 
 
 Változatlan, hogy  az igazán segítségre szoruló közös képviselők továbbra sem jelentek meg  az ingyenes előadásokon. Remélhetőleg a hozzájuk eljutott „Társasházi kisokos”-t segítségül hívják ha problémái adódnak..
 
A  társasházak tulajdonosai fogadóórákon és telefonon a problémáikkal 13-szor kerestek meg. A korábbi évekhez hasonlóan sok tulajdonos az együttélés szabályai megszegőivel szemben keresett jogorvoslatot. Panaszkodtak – többségében a nem tag társasházak - közös képviselők-re akik a társasházi törvény alapvető intézkedéseit sem tartják be. Nem készítenek költségve-téshez szöveges magyarázatott, nem tartanak tényszerű beszámolót a költségvetés felhasználá-sáról, a közgyűléseket nem az előírásoknak megfelelően szervezik, a közgyűlési határozatokat  nem adják ki valamennyi tulajdonosnak,
Van olyan közös képviselő aki az általa kezelt társasházak tulajdonosai tulajdonhányadát nem ismeri.
.
Előfizettünk az Társasház Háztartás című  három havonta megjelenő folyóiratra, melyben ak-tuális témákban tájékozódhatunk . 
Tartjuk a kapcsolatot a Családsegítő Központtal, hogy segítsük a közös képviselőket abban, hogy megoldást találjanak a közös költség tartozás kiegyenlítésére.
.
A társasházak érdekvédelme  lehetőségeit kihasználja  , de ehhez szükséges a tagjaink akti-vitása is.  A megvalósításának érdekében egyik elnökségi tagunk kiemelt feladata, hogy fo-lyamatosan tájékozódjon az önkormányzatnál  a társasházakat érintő ügyekről, intézkedések-ről. A  „Társasházi kisokos” kiadványunk osztatlan elismerést váltott ki az önkormányzat kép-viselői, a tulajdonosok között és a TTOE elnökénél is.
Az elnökség tagjai képzésére eddig is  és  továbbra is felhasználjuk a  Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület,Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete,  THT szaklap és a Civil Európa Egyesületnek  a civil szervezetek számára meghirdetett a   társashá-zakat , társasház tulajdonosokat , társasház kezelőket érintő programokat, tanfolyamokat.
A rendezvényeinkről tudósítja a város lakosságát a Veszprémi 7 nap hetilap  -ha időben lead-juk a rendezvény meghívóját .
Továbbra sincs az egyesületnek önálló telefonja,  az ügyintézés alapvetően az egyesület veze-tősége telefonjain (térítés nélkül) történik. A NEA támogatással vásárolt laptop és pendrive használata javította az információk tárolása, továbbítása lehetőségét.
Tapasztalataink alapján a közös képviselőktől nem mindig jutnak el a tulajdonosokhoz az in-formációk. Kérjük, hogy találják meg a tulajdonosok tájékoztatásának módját
 
 
"2018.évi költségvetés felhasználásával kapcsolatosan a közgyűlés időpontjáig észre-vétel nem érkezett.
Az egyesület költségvetése bevételi tervét teljesítettük. A bevételünk kétharmadát  a tagdíjak adják.
Részleteiben
BEVÉTELEK: 48 tag társasház (2109 lakásszám) fizetett tagdíjat : 210.900 Ft
                        6 magánszemély tag                            „       „       :   11.000 Ft
                       1 pártoló tag cég AGAPE BIZT.ALKUSZ KFT     :   15.000 Ft
KIADÁSOK  :
  1.)nyomtatványok,irodaszerek…. tartalmazza az Egyesületünk 20.évfordulójára készített felira-tos tollak árát(melyek tagoknak kiosztásra kerültek)              20.925 Ft
2.Társasházak Bálja rendezvényen vacsora megvendégelés 
    összege  tartalmazza a zenésznek kifizetett díjat                          30.000 Ft
3.TVE honlap karbantartás-decemberi díjat tartalmazza                 5.000 Ft
2019.ÉVI költségvetési TERV
A 2019 évi költségvetési tervet a 2018 évi bevétel és felhasználás adataira alapozva tervezzük. A táblázatosan megadott számadatok a mellékletben.
BEVÉTELEK
A tagdíj bevétel növelése feltétlen szükséges a biztonságos működéshez.
Civil Keret cél támogatás: Társasházak bálja megrendezésére     60.000 Ft
Civil Keret működési támogatásra(posta ktg.,bank ktg.)              40.000 Ft
NEA pályázat-műküdési támogatásra(könyvelési díj,honlap 
karbantartás,előadások szervezése)                                        160.000 Ft
KIADÁSOK
Atapasztalatok gyűjtésére más városokban ismételten tervezünk utazási költséget 
A „Társasházak Bálja”megrendezését a támogatás függvényében rendezzük meg.
 
 
Kérjük, hogy ismeretségi körükben fejtsenek ki propagandát, hogy egyesületünknek  utalják át az adójuk 1%-át ezzel is támogatva az egyesületet a céljai elérésében.
 
Kérem, fogadják el az  elnökség beszámolóját.
Veszprém 2019-03-20
 
Vass Tibor
TVE elnöke
 
 Mellékletek: Megküldve a tagoknak a közgyűlés meghívója, A 2019 évi Cselekvési terv.
 A közgyűlésen átadva a tagoknak:Az Egyesület 2018.évi költségvetés teljesítése,és a 2019.évi  Költségvetési terv .. Beszámoló a 2019 évi tevékenységünkről
 
Társasházak Veszprémi Egyesülete (TVE)
8200 Veszprém Stromfeld A.u.5/B 4/3
Adószám: 18926370-1-19
OTP: 11748007-20134725
Nyilvántartási szám:19-02-0001697