Kezdőlap

A Társasházak Veszprémi Egyesülete elnökségének beszámolója a 2019 évben végzett tevékenységről.

Kedves Hölgyeim és Uraim,  Tisztelt Társasházakat Képviselők!

Az egyesületünk alapszabályában meghatározott célja , hogy a közös képviselőket , tár-sasházkezelőket a munkájuk törvényes  ellátásában , a társasházban lakókat a tulajdonosi szemlélet kialakításában segítsük.
A 2017 évi beszámolóban már tájékoztatást adtunk arról, hogy 2018 évben iroda  nem állt rendelkezésünkre. Ideiglenesen a Veszprém Megyei Nyugdíjasok Egyesülete rendelkezésre bocsájtotta   Kossuth Lajos u.10-ben az 504 számú irodát, ahol az elnökségi üléseket meg tud-tuk tartani .
Hasonlóan a korábbi évekhez.
A 2019.évben  is alapszabályunkban és a cselekvési programunkban rögzített célok el-érése volt működésünk meghatározója.
Az egyesület  elnöksége tevékenységéről a 2019-ben megjelent  5„Tájékoztató”-ban számot adtunk, Az elnökség  tagjai az egymás közötti kapcsolatot személyesen illetve Emailban tartot-ták fenn.
Az elnökség  öt alkalommal tartott  ülést a beszámoló  közgyűlés előkészítése,  a megbízásuk lejárta miatti elnökségi tagok helyett új tagok  megválasztása előkészítésére .Jelölő bizottság alakítás,  a Veszprémi Civil Napon résvétel,a cselekvési terv teljesítése, tájékozatók témái,  a pályázatok, az elnökségi tagok munkája értékelése, a költségvetés felhasználása és terve tár-gyában.
A tagjainkról a TVE  Etikai Szabályzatának  megsértéséről megkeresést  nem kaptunk. A nem tag társasházak egyes közös képviselőiről kaptunk jelzést, de ők nem vonhatók felelősségre.  
 
Változatlanul fontosnak tartottuk  hogy megismerjük a társasházak közös képviselői, tulajdo-nosai véleményét és azt az éve cselekvési tervben érvényesítsük.
A személyesen és telefonon  a tanácsadás lehetőségét  13  társasház tulajdonos illetve közös képviselő vette igénybe
 
A felügyelő bizottságnak egy éve az  elnöke  Lechner András valamennyi elnökségi ülésen részt vett és javaslataival hozzájárult a feladataink megvalósításához.
 
Az  öt  megküldött tájékoztatóban  ismertettük  az aktuális törvényt illetve módosításokat,  a társasházak peres eljárásai szabályait,az adatvédelmi szabályzat elkészítésének szabályait. 
 
A TVE meghívására, a NEA támogatásával   dr Bék Ágnes a Társasházak és Társasházkeze-lők Országos Egyesülete elnöke által Veszprémben  tartott-  a jogszabály változások és teen-dők 2019-ben, valamint kardinális változások a társasházi törvényben címmel- előadásán 32-en vettek részt.. Az előadás után lehetőség volt kérdések feltételére, amire helyben választ is kap-tak illetve tapasztalatcserére volt alkaalom.
 
 
 
A Nemzeti Együttműködési Alap  2019-ben  a pályázatunkat befogadta és 200 000 Ft támo-gatást kiutalta egyesületünknek. A pályázatban kért támogatást dr Bék Ágnes előadása, az egyesület könyvelése, a TVE honlapja karbantartására használtuk fel.
 
2019-ben a céljaink elérésében segítséget nyújtott Veszprém MJV önkormányzata a „Civil Keret”-ből. A működésre 30 000 Ft-ot , a Társasházak Bálja résztvevő tagok megvendégelésé-re 30 000 Ft-ot kaptunk ,A bált csak nagyobb összegű támogatás  esetén tudtuk volna meg-rendezni. A kapott 30 000 Ft-ot az önkormányzatnak vissza utaltuk.. A működési támogatás felhasználásáról a jelentésünket határidőre megküldtük.
 
A közgyűlésünkről a Veszprémi 7 Nap adott tájékoztatást.. Tagságunk információ ellátásának a rendszeresen kiadott tájékoztatók, fórumok  mellett fontos eszköze a thve honlapunk, innét letölthetők dokumentumok tagjainknak (cselekvési terv, beszámolók, belépési nyilatkozat, illetve más fontos dokumentumok, amelyek a társasházban élők életét könnyíthetik) A Prog-ramok rovatban aktuális rendezvényeinkről tájékozódhatnak a társasházakban élők.
2019-től a honlapunk (thve.hu ) kezelését szerződéssel átvette Meleg Tamás a  Veszprémi Civil Ház munkatársa. 
 
Változatlanul jó hasznát vették a közös képviselők feladatuk ellátásában „Társasházi kis-okost”
 A TTOE-   elnökségi ülésén ismételten  megerősítettük javaslatunkat a társasházi törvény ( 43/A és 48(1)§ ) rezsi csökkentésére vonatkozó részének törlését. Sajnos a törvényi rendelke-zések a mai napig érvényben vannak, így továbbra is felesleges- nem díjazható- feladatokat adnak a közös képviselőknek.
 
Az egyesületet a Veszprémi Civil Napon az elnökség két tagja  képviselte .A „Társasházi Kis-okos” kiadványunk és a felújításhoz kivitelező  prospektusai rendelkezésre álltak és  az érdek-lődők a helyszínen átvehettek. Több tulajdonos érdeklődött arról, hogy lehet belépni egyesüle-tünkbe akkor is ha a közös képviselő ezt nem kezdeményezi.
 
Egyesületünket  nemcsak Veszprémbe, de Balatonfüreden és Balatonalmádiban is egyre többen  ismerik. Négy tagunknak „van társasháza” az említett városokban.
A működésünk megítélése , különösen a tulajdonosok részéről jó, ami abból vonható le, hogy problémáikkal azért fordulnak hozzánk mert úgy hallották, hogy egyesületünknél szakszerű választ fognak kapni a kérdéseikre.
 
Az egyesület tagjainak tagsági díj fizetési morálja évek óta  változatlanul jó.
A tagsági díj fizetésének elmaradása miatt az utolsó két évben kettő  társasház tagságát töröl-tük. A 2019 évi taggyűlésen hozott tagdíj emelési határozatot (+50 Ft/tulajdonos)  a befizeté-sek tükrözik.
A tagdíjat fizetőknek köszönhetően tudjuk tájékoztatóinkat kiadni, leveleinket  postázni, a meghívott előadókat díjazni, szaklapot előfizetni, teremdíjat fizetni, a beszámoló taggyűlésen a szerény vendéglátást kifizetni.
Tagdíj fizetés elmaradásából következtetve lemorzsolódás alig van, jelenleg az egyesületnek 52  tagdíjat fizető regisztrált tagja van, mintegy 5 200 veszprémi polgárt képviselve.
Szépséghiba, hogy változatlanul van olyan, hogy a több társasháznál közös képviseletet ellátó a kezeltnél kevesebb  társasházzal   lép be az egyesületbe.
 
A tagjaink névjegyzékét a lehetőségeknek megfelelően gazdasági vezetőnk naprakészen tartot-ta.. Együttműködésével  készítjük el a pályázatok pénzügyi, gazdasági részét. Időben kifogás nélkül elkészítette a Bírósági Hivatalnak a beszámolónkat és a mérleget. A készpénz mozgást rendben nyílván tarja.
 
A TVE tisztségviselői tiszteletdíjat nem kaptak, tevékenységüket az egyesület  céljai elérése érdekében, a társasházban lakók  és közös képviselők, társasházkezelők javára társadalmi munkában  végzik.. Javasolom, hogy költségeik fedezésére a továbbiakban a költségvetésben tiszteletdíjat állapítson meg a közgyűlés.
 
A Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének (TTOE) tagja az egyesület . To-vábbra is biztosított az országosan fontos információkhoz a hozzájutás. Az elnök  az ismeret 
szerzés reményében a THT és TTO,   szervezetek valamennyi rendezvényen részt vett illetve az ott hallott használható  információkat a tájékoztatókban közreadta.
 
A TVE tagja Veszprémi Civil Kerekasztal (VCK)–nak (tagdíj nincs), amely a civil szféra  kap-csolatainak kiterjesztését  tűzte ki célul-nem sok sikerrel.. 
   Az igazán segítségre szoruló közös képviselők, társasházi tulajdonosok, számvizsgáló bi-zottsági tagok továbbra sem jelentek meg  az ingyenes előadásokon. Remélhetőleg a hozzájuk eljutott „Társasházi kisokos”-t segítségül hívják ha problémái adódnak..
 
A  társasházak tulajdonosai fogadóórákon és telefonon a problémáikkal 13-szor kerestek meg. A korábbi évekhez hasonlóan sok tulajdonos az együttélés szabályai megszegőivel szemben keresett jogorvoslatot. Etikai vétséget elkövető közös képviselők, intézőbizottsági tagok ellen panaszkodtak –a nem tag társasházak tulajdonosai - akik a társasházi törvény alapvető intéz-kedéseit sem tartják be. Nem készítenek költségvetéshez szöveges magyarázatott, nem tarta-nak tényszerű beszámolót a költségvetés felhasználásáról, a közgyűléseket nem az előírások-nak megfelelően szervezik, a közgyűlési határozatokat  nem teszik közzé , hogy valamennyi tulajdonos hozzáférjen.,
Van olyan közös képviselő aki a kezelt társasháza tulajdonosai által birtokolt  tulajdonhánya-dát nem ismeri.
.
Előfizettünk az Társasház Háztartás című  három havonta megjelenő folyóiratra, melyben ak-tuális témákban tájékozódhatunk . 
Tartjuk a kapcsolatot a Családsegítő Központtal, hogy segítsük a közös képviselőket abban, hogy megoldást találjanak a közös költség tartozás kiegyenlítésére.
.
Változatlanul-a TVE elnöksége a társasházak érdekvédelme  lehetőségeit kihasználja  , de ehhez szükséges a tagjaink aktivitása is.  A megvalósításának érdekében egyik elnökségi ta-gunk kiemelt feladata, hogy folyamatosan tájékozódjon az önkormányzatnál  a társasházakat érintő ügyekről, intézkedésekről. A  „Társasházi kisokos” kiadványunk osztatlan elismerést váltott ki az önkormányzat képviselői, a tulajdonosok között és a TTOE elnökénél is.
Az elnökség tagjai képzésére eddig is  és  továbbra is felhasználjuk a  Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület,Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete,  THT szaklap és a Civil Európa Egyesületnek  a civil szervezetek számára meghirdetett a   társashá-zakat , társasház tulajdonosokat , társasház kezelőket érintő programokat, tanfolyamokat.
A rendezvényeinkről tudósítja a város lakosságát a Veszprémi 7 nap hetilap  -ha időben lead-juk a rendezvény meghívóját .
Továbbra sincs az egyesületnek önálló telefonja,  az ügyintézés alapvetően az egyesület veze-tősége telefonjain (térítés nélkül) történik. A NEA támogatással vásárolt laptop és pendrive használata javította az információk tárolása, továbbítása lehetőségét.
Tapasztalataink alapján a közös képviselőktől nem mindig jutnak el a tulajdonosokhoz az in-formációk. Kérjük, hogy találják meg a tulajdonosok tájékoztatásának módját
 
 
"2019.évi költségvetés felhasználásával kapcsolatosan a közgyűlés időpontjáig észre-vétel nem érkezett.
Az egyesület költségvetése bevételi tervét teljesítettük. A bevételünk kétharmadát  a tagdíjak adják.
Részleteiben
BEVÉTELEK: 52  tag társasház   fizetett tagdíjat : 397 800 Ft
                        3 magánszemély tag                            „       „       :   30 000 Ft
                       1 pártoló tag cég AGAPE BIZT.ALKUSZ KFT     :   15.000 Ft
KIADÁSOK  :
  1.)nyomtatványok,irodaszerek
3.TVE honlap karbantartás-decemberi díjat tartalmazza                 5.000 Ft
2020.ÉVI költségvetési TERV
A 2020  évi költségvetési tervet a 2019 évi bevétel és felhasználás adataira alapozva tervezzük. A táblázatosan megadott számadatok a mellékletben.
BEVÉTELEK
A tagdíj bevétel növelése feltétlen szükséges a biztonságos működéshez.
Civil Keret cél támogatás:  30.000 Ft
Civil Keret működési támogatásra(posta ktg.,bank ktg.)              30.000 Ft
NEA pályázat-műküdési támogatásra(könyvelési díj,honlap 
karbantartás,előadások szervezése)                                        200.000 Ft
KIADÁSOK
A tapasztalatok gyűjtésére más városokban ismételten tervezünk utazási költséget 
A tisztségviselők költségei támogatására ettől az évtől kezdve tervezünk költséget
 
Kérjük, hogy ismeretségi körükben fejtsenek ki propagandát, hogy egyesületünknek  utalják át az adójuk 1%-át ezzel is támogatva az egyesületet a céljai elérésében.
 
Kérem, fogadják el az  elnökség beszámolóját.
Veszprém 2019-03-20
 
Vass Tibor
TVE elnöke
 
 Mellékletek: Megküldve a tagoknak a közgyűlés meghívója, A 2019 évi Cselekvési terv.
 A közgyűlésen átadva a tagoknak:Az Egyesület 2018.évi költségvetés teljesítése,és a 2019.évi  Költségvetési terv .. Beszámoló a 2019 évi tevékenységünkről